Sydsveriges sex regioner utvecklar tillsammans området audiovisuell produktion för ett stärkt varumärke och en gemensam identitet

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022 fastställdes en strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. Det sydsvenska samarbetet syftar till att utveckla Sydsveriges position och ska bidra till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges synlighet nationellt och internationellt liksom att bidra till audiovisuella verks ställning som konstform.

De strategiska prioriteringarna under 2023-27 handlar om
– att marknadsföra Sydsverige och underlätta för produktioner
– utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad
– konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger
– stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion

Modellen för samverkan kan beskrivas som en trappstegsmodell där varje region identifierar en nivå som matchar dess förutsättningar och prioriteringar.