Möte med riksdagens kulturutskott i samtal om kultursamverkan

Regionsamverkan Sydsverige träffade den 23/11, tillsammans med Västra Götalandsregionen, riksdagens kulturutskott för att förmedla regionernas synpunkter på utredningen av kultursamverkansmodellen (Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58). Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället till regeringen. Utredningens uppdrag var att undersöka hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas för att i ökad grad bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

Syftet med dagens möte är att visa exempel på konkreta resultat, som aldrig hade blivit verklighet utan det regionala kulturansvaret. Regionerna vill också uppmärksamma negativa konsekvenser av vissa delar av utredningens förslag kopplat till demokrati och tydlighet.

– Vi måste säkerställa de demokratiska värdena. Utredningens förslag innebär en minskad transparens och en ökad komplexitet för invånaren. Vi regioner vill fortsätta ta vårt ansvar för att skapa samordning och samverkan med kommuner, regioner och stat. Om vi alla gör det vi är bäst på så skapar vi bästa möjliga förutsättningar för kultur i hela landet, säger Hanna Schölander (L), ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

På mötet presenteras exempel på hur kultursamverkansmodellen under de senaste tolv åren har bidragit till att utveckla kulturen:

  • Vara kommun som med sitt konserthus erbjuder konstnärlig spets utanför storstaden.
  • Regionteatern Blekinge Kronoberg om hur den professionella dansen har stärkts.
  • Region Skåne om Sveriges största konsthändelse för barn, Bästa Biennalen, som skapar en växelverkan mellan storstad och landsbygd i barn och ungas möten med konsten och kreativiteten.

De sju regionerna vill sammantaget framföra följande budskap:

  • Skapa inte a- och b-kommuner. Ge alla kommuner ökade befogenheter genom kulturpåsarna, men gör inte rollerna otydliga.
  • Kommunernas roll bör inte stärkas på bekostnad av regionerna.
  • Att öppna upp för fler aktörer att fördela medel utan finansiellt tillskott skapar missnöje.
  • Förslaget om så kallade samverkansplaner riskerar att bli en oren demokratisk lösning.
  • Kultur i hela landet är själva poängen! Nu riskerar vi en centralisering.
  • Regionerna är garanten för många kommuner – förslaget försvårar kulturarbete på regional nivå.