Kunskapsunderlag om funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige

Styrelsen beslutade den 5 maj att avsätta 800 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag för analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige. Arbetet ska bidra till bättre planeringsunderlag för respektive region, utgöra underlag för fortsatt dialog mellan regionerna samt bidra till bättre kunskap om gränskommunernas förutsättningar. Studien påbörjas i augusti – september och genomförs därefter för att avslutas med ett seminarium där resultatet presenteras under andra kvartalet 2023.