Innovativa och effektiva infrastrukturåtgärder

För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Till exempel finns inte dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att kunna utveckla resandet och trafiken i närtid behövs åtgärder som kan implementeras inom kortare tidshorisonter varför Regionsamverkan Sydsverige nu avsätter resurser för att med ett brett perspektiv inventera och analysera möjliga åtgärder som kan genomföras på kort sikt. Det handlar både om att finna innovativa och effektiva åtgärder för ökad effektivitet och kapacitet i trafiken och sådana som kan bidra till ett ökat resande.