Arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och regional utveckling

Redan i Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan för 2017 fanns inskrivet att en dialog ska inledas som syftar till en överföring av uppdrag från den nationella nivån till den regionala politiska nivån och att det inledningsvis kan handla om utbildning och kompetensförsörjning samt arbetsmarknadsfrågor.

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 5-6 maj medverkade statssekreterare Roger Mörtvik och berättade om förändringar i arbetsmarknadspolitiken som leder till att regionerna får en stärkt roll och tydligare mandat. Regionerna kommer att ges ett uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, dels göra bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Regionerna får även i uppdrag att genom samråd tillvarata branschernas kunskap om kompetensbehoven i regionen och särskilt fokus ska riktas mot samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning.