Kunskapsunderlag

Ett arbete pågår med formulering av upphandlingsunderlag för analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige. Frågor som planeras analyseras är bland annat ortsstruktur, regionförtätning och förstoring, infrastruktur, befolkningsstruktur och befolkningsutveckling, flyttmönster, arbetsmarknad och pendling samt studiependling. Möjliga ytterligare frågor att undersöka är besöksnäring och besöksmål, regional blågrön infrastruktur, resilience / kris och beredskap med mera. Arbetet ska bidra till bättre planeringsunderlag för respektive region, utgöra underlag för fortsatt dialog mellan regionerna samt bidra till bättre kunskap om gränskommunernas förutsättningar.

Studien startar i augusti – september 2022 och genomförs därefter för att avslutas med ett seminarium där resultatet presenteras under hösten 2023.