Film och rörlig bild i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Utredningens syfte var att besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.

Utredningen genomfördes av den externa utredaren Bo-Erik Gyberg, Levande bilder och förslagen i utredningen är utredarens. Filmutredning Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige (PDF, 2414 kB)

Ett arbete med att ta fram en sydsvensk strategi för audiovisuell produktion håller på att utarbetas. Strategin ska definiera en gemensam väg för att utveckla Sydsveriges position och bana väg för att stärka förutsättningarna för ökad audiovisuell produktion. De strategiska prioriteringarna 2023-2028 handlar om att marknadsföra Sydsverige och underlätta produktioner, utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad, konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger samt stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion. Den sydsvenska finansieringsmodellen har ambitionen att vara flexibel genom att den inte utgår från att alla regioner måste förbinda sig till att investera samt trygg genom att de regioner som investerar ska vara säkra på att insatsen gynnar den egna regionen genom tydliga lokaliseringsvillkor. Regionala utvecklingsutskottet och kulturutskottet beslutar om förslag till strategi i början av augusti 2022. Därefter skickas strategin ut till regionerna för synpunkter under augusti – oktober. Regionsamverkan Sydsveriges styrelse beslutar slutligen om strategin vid sitt möte i december 2022.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskottet för regional utveckling samt utskottet för kultur, se

Kontaktperson: Emelie Johansson, Region Kronoberg

Dokument

Filmutredning Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige (PDF, 2414 kB)