Energiförsörjning

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre vilket har visat sig med hotad stabilitet som följd. Mer elproduktion i Sydsverige skulle ge lägre elpriser. Mer planerbar elproduktion skulle stärka leveranssäkerheten. Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme värnas den lokala kraftvärmeproduktionen. Därtill finns behov av att lyfta frågor om elberedskap lokalt, regionalt såväl som nationellt.

Energisystemet blir allt mer integrerat med tydligare kopplingar mellan el, värme, transport och industri vilket ställer ännu högre krav på en samhällsplanering med helhetssyn. Kanske särskilt när det kommer till transportsektorns elektrifiering som fortsätter sin utveckling framåt.

Uppdraget handlar om att förbättra förutsättningarna för en fungerande elförsörjning vad gäller leveranssäkerhet, kostnad, miljö med mera. Detta genom att samverka med regionens nyckelaktörer med syfte att främja den utveckling vi vill se gällande elförsörjningen. Beredningsgruppen har två uppdrag. I första hand riktas fokus på utveckling av elnätet. Genom kartläggning / prognostisering av ett framtida effektbehov i energisystemet, genom så kallade effektprognoser, skapas bättre förutsättningar för samhällsplanering i stort och planering av energisystem, transportsystem samt utbyggnad av bostäder och industri/företag specifikt. Utifrån framtagande av gemensamma effektprognoser ska en dialog med nätägare och Svenska kraftnät etableras i syfte att möta behov av större effektuttag. Regionsamverkan Sydsverige behöver även samla andra relevanta aktörer, så som energiaktörer och näringsliv, för att agera tillsammans.

Regionala utvecklingsutskottets, politiska beredningens och beredningsgruppens uppdrag är att ta fram effektprognoser för hela geografin samt utifrån dessa samla de aktörer som gemensamt kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering Sydsverige vill se och leda.

I andra hand riktas fokus på initiativ för ökad elproduktion. Den totala självförsörjningsgraden inom SE4 ligger omkring 33% och för Skåne omkring 20%. Samtidigt sker nu stora industrisatsningar i högt tempo i norra Sverige och fortsatt tillväxt i storstadsregionerna Göteborg och Stockholm, vilket gör att tillgången till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser norrifrån minskar dramatiskt redan inom 4-5 år. Inom ramen för detta fokus genomförs initiativ syftande till att lyfta den kommunala och regionala energiplaneringen med förnyat fokus på elproduktion i den fysiska planeringen.

Kontaktperson Elin Malm, Region Skåne