Bredband och digitalisering

Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga verksamheter, för den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och leverans av samhällstjänster.

Det nationella målet ska uppnås i Sydsverige

Det nationella målet är att år 2025 bör 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit / sek) och 2019 var det 92%. Utgångspunkten för Regionsamverkan Sydsverige är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt.

Många saknar tillräcklig uppkoppling i Sydsverige

Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva. I Sydsveriges regioner har 60-70% tillgång till fiber. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i stort sett tagna, det som återstår är dyra fragmenterade områden som kostar mer och ger mindre marginaler. Inom Regionsamverkan Sydsveriges geografi saknar 27% eller drygt 700 000 invånare tillgång till gigabitmålet, av dessa bor cirka 240 000 utanför tätort.

Pandemin tydliggör behoven

Med erfarenheterna av covid-19 kan vi konstatera att bredband och den digitala infrastrukturen är viktigare än någonsin. Digital infrastruktur behöver kunna erbjudas alla invånare och företag i Sydsverige. Vi behöver ett sammanhängande system som är ändamålsenligt, tillförlitligt, tillgängligt och säkert. Det leder till invånarnytta, verksamhetsnytta, samhällsnytta, hållbarhet och regional utveckling.

Samverkansavtal för snabbare utbyggnad

I syfte att nå bredbandsmålen har ett avtal tecknats med IP-Only. Samverkan mellan privata aktörer och det offentliga är en framgångsfaktor för att hitta lösningar och nå de nationella bredbandsmålen. Bredbandsutbyggnaden är i första hand tänkt att ske på kommersiell grund genom en marknadsdriven utbyggnad.

Om utbyggnaden inte kan genomföras på kommersiella villkor ska parterna gemensamt söka andra finansieringsalternativ till exempel genom det offentligas behov av digital kommunikation alternativt genom samverkan med tredje part. I tredje hand handlar det om offentliga insatser genom bidrag från nuvarande eller framtida stödprogram och i sista hand offentliga investeringar.

Sydsverige tar ledartröjan

För Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att tänka helhet och ta ledartröjan. I syfte att nå bredbandsmålen och att genomföra samverkansavtalet är arbetet uppdelat i tre olika arbetsströmmar vilka även följer samverkansavtalets bilagor, plan för interregional utbyggnad, kommunikation samt Sydsvenska digitala arenan. Det övergripande syftet med den sydsvenska digitala arenan är att attrahera kapital och att få fram nya etableringar och affärer i syfte att skapa arbetstillfällen, ökad produktivitet och ett hållbart samhälle.

Kontakt

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län
Ellinore Svan, Region Halland, sammankallande beredningsgruppen för bredband och digitalisering.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.