Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig.

Regionsamverkan Sydsverige har sedan 2016 fört dialog med bland andra arbetsmarknadsutredningen, arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt påverkan inte minst på nationella utredningar.

Under 2022 beslutade regeringen om flera propositioner och uppdrag som syftar till förändringar i arbetsmarknadspolitiken som leder till att regionerna får en stärkt roll och tydligare mandat. Regionerna kommer att ges ett uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet. Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, dels göra bedömningar av länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. Regionerna får även i uppdrag att genom samråd tillvarata branschernas kunskap om kompetensbehoven i regionen och särskilt fokus ska riktas mot samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning.

Då mycket i positionspapperet från 2018 nu är, eller kommer att bli, verklighet finns behov av revidering. Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning från 2018 finns att ta del av här: Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad (PDF 3939 KB)

Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 är ett viktigt dokument inte minst inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning där Regionsamverkan Sydsverige arbetar och samarbetar i genomförandet av de handlingsplaner som tagits fram utifrån strategin.

Det finns en övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen med syftet att främja strategisk samverkan. Det sydsvenska samarbetet handlar även om ett mellanregionalt lärande, om analyser och prognoser, kompetensbehov, regional utbildningsplanering, validering samt kompetensutveckling och omställning av yrkesverksamma.

Kontakt

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län
Thomas Strand, Region Jönköpings län, sammankallande beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.