Regional utveckling

Regionsamverkan Sydsveriges arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella och lokala nivån, 
  • att främja samarbete mellan de regionala utvecklingsverksamheterna,
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden såsom arbetsmarknad, sysselsättning, kompetensförsörjning, bredband och digitalisering
  • samt strategiskt kunskapsutbyte.

Prioriterade utvecklingsområden

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig.

Bredband och digitalisering

I de rikstäckande bredbandsmålen har regeringen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska fungera, vi ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. I Sydsverige är tätorterna i stort sett utbyggda, men hela 27% eller 700.000 invånare saknar bredband i Sydsverige, oftast i områden med gles bebyggelse. Detta engagerar Regionsamverkan Sydsverige som tar ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband.

Energiförsörjning

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre vilket har visat sig med hotad stabilitet som följd. Mer elproduktion i Sydsverige skulle ge lägre elpriser. Mer planerbar elproduktion skulle stärka leveranssäkerheten. Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme värnas den lokala kraftvärmeproduktionen. Därtill finns behov av att lyfta frågor om elberedskap lokalt, regionalt såväl som nationellt.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskott för regional utveckling samt dess arbets- och beredningsgrupper, se  

Utskottet för regional utveckling.

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län

Planerade möten finns under Mötesdagar.

Dokument 

Ortsstruktur och funktionella samband.