Regional utveckling

Regionsamverkan Sydsveriges arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella och lokala nivån,
  • att främja samarbete mellan de regionala utvecklingsverksamheterna,
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden såsom arbetsmarknad, sysselsättning, kompetensförsörjning, bredband och digitalisering
  • samt strategiskt kunskapsutbyte.

Prioriterade utvecklingsområden

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig.

Bredband och digitalisering

I de rikstäckande bredbandsmålen har regeringen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska fungera, vi ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. I Sydsverige är tätorterna i stort sett utbyggda, men hela 27% eller 700.000 invånare saknar bredband i Sydsverige, oftast i områden med gles bebyggelse. Detta engagerar Regionsamverkan Sydsverige som tar ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband.

Kunskapsunderlag

Ett arbete pågår med formulering av upphandlingsunderlag för analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige. Frågor som planeras analyseras är bland annat ortsstruktur, regionförtätning och förstoring, infrastruktur, befolkningsstruktur och befolkningsutveckling, flyttmönster, arbetsmarknad och pendling samt studiependling. Möjliga ytterligare frågor att undersöka är besöksnäring och besöksmål, regional blågrön infrastruktur, resilience / kris och beredskap med mera. Arbetet ska bidra till bättre planeringsunderlag för respektive region, utgöra underlag för fortsatt dialog mellan regionerna samt bidra till bättre kunskap om gränskommunernas förutsättningar.

Studien startar i augusti – september 2022 och genomförs därefter för att avslutas med ett seminarium där resultatet presenteras under andra kvartalet 2023.

Energiförsörjning

Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre vilket har visat sig med hotad stabilitet som följd. Mer elproduktion i Sydsverige skulle ge lägre elpriser. Mer planerbar elproduktion skulle stärka leveranssäkerheten. Genom att exempelvis förbättra förutsättningarna för fjärrvärme värnas den lokala kraftvärmeproduktionen. Därtill finns behov av att lyfta frågor om elberedskap lokalt, regionalt såväl som nationellt.

Film och rörlig bild i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten för kultur och regional utveckling kopplat till att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskott för regional utveckling samt dess arbets- och beredningsgrupper, se

Utskottet för regional utveckling.

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län

Planerade möten finns under Mötesdagar.