Bild och form

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner där bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområdena. Sedan 2018 finns en grupp som består av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Målet med samverkan är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Prioriterade utvecklingsområden är växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk. Bild- och formgruppens arbetar främst med att stimulera och stärka utvecklingen av bild- och formresidens samt konstnärliga produktionsplattformar och verkstäder i Sydsverige; med satsningar på utbildning inom konstkritiken på folkhögskolor; samverkan och satsningar på konstpedagogiken genom Bästa Biennalen – en konstfestival för barn och unga på närmare nittio platser i Sydsverige.

Beredningsgruppen för bild- och form har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för . . .
Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden är:

Växelverkan mellan stad och landsbygd
Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad & kunskapsutbyte 
Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn. 

Internationella nätverk 
Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen. 

Våra prioriteringar är:

  • Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form inom flera områden.
  • Att synliggöra och skapa samverkan mellan residensprogram inom bild- och form samt konstnärliga produktionsplattformar och verkstäder i Sydsverige
  • Att skapa en infrastruktur för konstkritik i Sydsverige
  • Att samverka kring konstpedagogik och förmedling i Sydsverige


Kontaktperson: Torun Ekstrand, Region Blekinge

Dokument

En kartläggning residens inom bild och form i Sydsverige