Kollektivtrafik

Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktigt i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personresor och godstransporter är även avgörande faktorer för att kunna knyta samman Sydsverige och stärka företagens konkurrenskraft. Det strategiska läget och kopplingarna mot kontinentala Europa gör att ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och utveckling.

Vårt arbete

Utskottet och arbetsgruppen för kollektivtrafik handlar om

  • ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden för kollektivtrafiken
  • säkerställande av nya biljett och betallösningar i kollektivtrafiken.

Utskottet för kollektivtrafik

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

De kollektiva gränsöverskridande resorna behöver bli fler för att utveckla Sydsverige. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en hållbar utveckling.

Gemensam målbild för kollektivtrafik

Regionsamverkan Sydsverige har en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.

  • Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor.
  • Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.
  • Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil.

I Positionspapper för kollektivtrafik kan du läsa mer om målbilden och vad som behöver göras för att uppnå denna.
Positionspapper kollektivtrafik, 2019 (PDF 2277 kB)

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering samt dess arbets- och beredningsgrupper, se

Kollektivtrafikutskottet

Sammankallande i arbetsgruppen för kollektivtrafik är Pär Welander, Region Kronoberg / Länstrafiken Kronoberg

Planerade möten finns under Mötesdagar.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.