Infrastrukturplanering

Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktigt i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personresor och godstransporter är även avgörande faktorer för att kunna knyta samman Sydsverige och stärka företagens konkurrenskraft. Det strategiska läget och kopplingarna mot kontinentala Europa gör att ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och utveckling.

Vårt arbete

Inom infrastrukturplanering handlar uppdragen om

  • samarbete kring upprättande av regionala transportinfrastrukturplaner
  • medverka i det nationella arbetet med infrastrukturplanering, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med regionala och kommunala utvecklingsinsatser

Utskottet för infrastruktur

Utgångspunkter för framtida utveckling av infrastruktur

För den framtida utvecklingen av infrastrukturen är Regionsamverkan Sydsverige eniga om att verka för

  • nationell och internationell tillgänglighet
  • sammanknutet Sydsverige
  • konkurrensmässiga och hållbara godstransporter.

Det handlar till exempel om en snabb utbyggnad av nya stambanor med centrala stationslägen och kopplingspunkter till södra stambanan och anslutande uppgraderade tvärbanor samt färdigställande av västkustbanan. Utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortsstrukturen. Starka stråk genom Sydsverige med sammanbindande tvärförbindelser, en ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter.

Läs mer i Positionspapper för Infrastruktur, 2020 (PDF 5030 kB)

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskottet för infrastrukturplanering samt dess arbetsgrupp, se

Utskottet för infrastrukturplanering

Planerade möten finns under Mötesdagar.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.