Infrastruktur och kollektivtrafik

Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktigt i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personresor och godstransporter är även avgörande faktorer för att kunna knyta samman Sydsverige och stärka företagens konkurrenskraft. Det strategiska läget och kopplingarna mot kontinentala Europa gör att ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och utveckling.

Vårt arbete

Ett gemensamt utskott finns för infrastruktur och kollektivtrafik där frågorna ses utifrån ett samlat perspektiv. Uppdragen handlar om

  • samarbete kring upprättande av regionala transportinfrastrukturplaner
  • medverka i det nationella arbetet med infrastrukturplanering, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med regionala och kommunala utvecklingsinsatser
  • ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden för kollektivtrafiken
  • säkerställande av nya biljett och betallösningar i kollektivtrafiken.

 Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik

Utgångspunkter för framtida utveckling av infrastruktur

För den framtida utvecklingen av infrastrukturen är Regionsamverkan Sydsverige eniga om att verka för

  • nationell och internationell tillgänglighet
  • sammanknutet Sydsverige
  • konkurrensmässiga och hållbara godstransporter.

Det handlar till exempel om en snabb utbyggnad av nya stambanor med centrala stationslägen och kopplingspunkter till södra stambanan och anslutande uppgraderade tvärbanor samt färdigställande av västkustbanan. Utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortsstrukturen. Starka stråk genom Sydsverige med sammanbindande tvärförbindelser, en ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter.

Läs mer i Positionspapper för Infrastruktur, 2020 (PDF 5030 kB)

Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige

De kollektiva gränsöverskridande resorna behöver bli fler för att utveckla Sydsverige. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en hållbar utveckling.

Gemensam målbild för kollektivtrafik

Regionsamverkan Sydsverige har en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt.

  • Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor.
  • Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras samspel med sitt omland.
  • Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil.

I Positionspapper för kollektivtrafik kan du läsa mer om målbilden och vad som behöver göras för att uppnå denna.
Positionspapper kollektivtrafik, 2019 (PDF 2277 kB)

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering samt dess arbets- och beredningsgrupper, se

 Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik

Planerade möten finns under Mötesdagar.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.