Organisation

I Regionsamverkan medverkar såväl styrande politiker som politiker som är i opposition, allt för att borga ett långsiktigt samarbete i organisationen.

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige. Styrelsen identifierar och beslutar om uppdrag till utskott och politiska beredningar (politiker), dess arbets- och beredningsgrupper (tjänstemän), samt styr och ger vägledning under arbetets gång. Uppdragen till utskotten kan vara kortare eller längre, allt utifrån aktuellt område. Till styrelsen rapporteras också avslutade uppdrag.

Utskottens arbete

Det finns tre utskott i Regionsamverkan Sydsverige:

  • Regionala utvecklingsutskottet som arbetar med arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband och digitalisering, energiförsörjning samt kunskapsunderlag
  • Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik
  • Kulturutskottet

Utskotten för regional utveckling och kultur samarbetar också med ett gemensamt uppdrag inom film. Under fliken samarbetsområden kan du läsa mer om arbetet som pågår.

I utskott och arbetsgrupper deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika medlemsorganisationer som ett sätt att utveckla och spegla hela Sydsverige.

De olika arbets- och beredningsgrupperna listas under respektive utskott ovan.

Organisationskiss

Roll och mandat

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.