Om Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring bland annat

  • infrastruktur
  • kollektivtrafik
  • kultur
  • analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i Sydsverige (kunskapsunderlag)
  • arbetsmarknad och kompetensförsörjning
  • bredband och digitalisering
  • energiförsörjning

Samarbete sker på politisk och på tjänstemannanivå, där både styrande och oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige.

I Sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges befolkning. Därmed är Regionsamverkan Sydsverige en kraft att räkna med och en röst att lyssna till, och vi ser möjligheter att åstadkomma förändringar.

Med medborgarnas bästa för ögonen

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016. Syftet är att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna i våra sex sydsvenska regioner.

Vi vill skapa grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Regionsamverkan Sydsverige vill samverka med staten, kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att på bästa sätt ge förutsättningar för Sydsveriges och därmed för hela Sveriges utveckling.

Samarbete i Sydsverige har funnits länge, bland föregångarna till dagens organisation finns till exempel Sydsam och Sydsvensk Regionbildning.

Det som görs bättre tillsammans

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans ska vara vägledande för all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.

I Regionsamverkan Sydsverige enas vi kring utgångspunkter för den framtida utvecklingen. I våra positionspapper formulerar vi vår strävan och tillsammans arbetar vi för att realisera den utveckling vi vill få till stånd.

Positionspapper

Regionsamverkan Sydsverige har tagit fram positionspapper inom infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område. När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser.

Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper.

Prioriteringar för 2023

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2023 att följande uppdrag ska ges hög prioritet:
A. påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges verksamhetsområden för att nå bästa utveckling för södra Sverige
B. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande energiförsörjning
C. samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete gällande bredbandsinfrastruktur och digitalisering
D. aktivt påverkansarbete i utredningen om kultursamverkansmodellen
E. ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella samarbete kring utbyggnaden av nya stambanor

Läs mer om regionerna som är medlemmar i Regionsamverkan Sydsverige.

Medlemmar i Regionsamverkan Sydsverige.