Om Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 med syftet att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt Region Skåne.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

Under den korta tid samarbetet funnits har flera viktiga insatser kommit till stånd. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för infrastrukturplanering 2018-2029. Under 2018 beslutades om positionspapper för kultur och kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor samt gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning.

Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag, positionspapper för kollektivtrafiken som kommer att följas av en aktivitetsplan. En fördjupad dialog med marknadsaktörerna kring bredband, gemensam kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter dialoger med nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom kommer Regionsamverkan Sydsverige fortsätta lämna gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige prioriterar under 2019 följande uppdrag:
A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad
B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån positionspapperets skrivningar
C. slutförande av positionspapper för kollektivtrafik samt insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering