Kulturrådet satsar på samverkan via RSS

Statens Kulturråd har beviljat Regionsamverkan Sydsverige 1, 8 miljoner kronor för utvecklingsinsatser gällande professionell dans samt professionell bild- och formverksamhet. Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har gemensamt prioriterat och avser stärka infrastrukturen regionalt för dessa två konstområden.

-Det är glädjande att Kulturrådet ser vad vi i samverkan kan uppnå. Vi ser fram emot att tjänstepersonerna kan komma igång med att få inleda och genomföra insatserna med start den 1 augusti, säger Emma Gröndahl som är ordförande i utskottet för kultur.

Professionell dans
Inom den professionella dansen genomförs för första gången en samproduktion mellan sydsvenska regionala kulturorganisationer med dansuppdrag. Produktionen riktar sig till barn och unga och bygger på interregional samverkan och strategiskt kunskapsutbyte där organisationerna kompletterar varandra. Syftet är att tillgängliggöra professionell dans för invånare och besökare i Sydsverige samt fortsätta utveckla den nationella infrastrukturen för dans.

Bild och formverksamhet
Inom professionell bild- och formverksamhet utvecklas det interregionala samarbetet för att öka lyskraften nationellt och internationellt och stärka Sydsveriges position på bild- och formområdet. Det sker genom växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutveckling och internationella nätverk och konkreta insatser som utveckling av residensprogram.

Samverkan är en förutsättning för att driva en dynamisk kulturpolitik
-Samverkan mellan stat och region är en förutsättning för att driva en dynamisk kulturpolitik. Det är positivt att se utvecklingen mot en ökad samverkan mellan regionerna, som är en av kultursamverkansmodellens intentioner, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet, i såväl pressmeddelande som i nyheten Hundra regionala utvecklingsprojekt får stöd av Kulturrådet på Kulturrådets hemsida.

Regionsamverkan Sydsverige är precis av samma åsikt, vilket även bland annat framfördes i ett artikelinlägg Kultursamverkansmodell – inte bidragssnurra i Dagens Samhälle den 2 maj.