Konstnärers villkor och vad regional kultursamverkan egentligen innebär

Regionsamverkan Sydsverige arrangerade även i år ett seminarium i Öresundshuset i Almedalen. Temat för i år var kulturfrågor, med avstamp i positionspappret om kultur: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige.

Men först på plats var regeringens utredare Ann-Christin Nykvist från den konstnärspolitiska utredningen. Utredningen har kartlagt konstnärers villkor och hur man ska kunna leva på sin konst och få betalt för det man gör.

Ann-Christin Nykvist konstaterade att det fanns omfattande social snedrekrytering till yrket och att konstnärer ofta faller mellan maskorna i det sociala skyddsnätet.

Utredningen hade också tittat på hur kultursamverkansmodellen påverkat konstnärerna.

– Kultursamverkansmodellen har varit positivt för konstnärerna, för de når sina uppdragsgivare på ett bättre sätt, sa Ann-Christin Nykvist. Regionerna är både viktiga arbetsgivare och strukturhållare, så slutsatsen är att kultursamverkansmodellen är ett bra system. Utredningens rekommendation är att fylla mer med lite mer statliga pengar, avslutade Ann-Christin Nykvist.

En grundbult i konstnärspolitiska utredningen är att politiken både ska ha en armslängds avstånd till konsten och ha en tillitsbaserad styrning. Detta gäller även för kultursamverkansmodellen, sa Ann-Christin Nykvist, som ansåg att staten borde lämna över större beslutanderätt över medlen till regionerna.

Emma Gröndahl (L), Ordförande i driftnämnd Kultur och skola, Region Halland, bejakade slutsatserna i utredningen och tyckte att det var positivt med tillitsbaserad styrning.

– Utredningen bekräftar vår känsla om social snedrekrytering, sa Ivar Wenster (S), Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge. Konstnärers villkor är riktigt usla periodvis, inom vissa konstnärsområden.

Ingegerd Petersson (C), Vice ordförande i kulturnämnden, Landstinget i Kalmar län menade att regionerna hade ett reellt inflytande över konstnärernas arbetsvillkor genom den så kallade enprocentsregeln, som innebär att en procent av budgeten för om- och nybyggnationer ska tillfalla offentlig utsmyckning.

Emma Gröndal bejakade den samverkan som skett inom kulturområdet i Sydsverige:

– Vi måste börja hos den enskilda medborgaren, sa Emma Gröndahl. De vill ha så mycket kultur som möjligt för skattepengarna. Och om vi ska kunna göra så mycket som möjligt, måste vi i den offentliga sektorn vara så effektiv som möjligt. Detta möjliggörs av gemensamma satsningar mellan länen.

Malin Olsson (M), Ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län berättade att hon och hennes parti varit skeptiska inför storregionreformen, men menade att Regionsamverkan Sydsverige var ett frivilligt äktenskap.

– Vi väljer själva de frågor vi ska samarbeta om och ser ett mervärde i. Det är bra för tilliten.

Positionspappret har tre prioriteringar: Sydsverige lockar, Sydsverige samverkar och Sydsverige tillgängliggör. Med vad innebär dessa prioriteringar i praktiken?

Maria Ward (S), Ordförande i kulturnämnden, Region Skåne sa att Skåne är bra på kulturella och kreativa näringar och att man därför tagit fram en utbildning för kulturchefer och näringslivschefer tillsammans med Lunds universitet, men för hela Sydsverige.

– Dessutom genomför vi numera gemensamma kulturvaneundersökningar, vilket ger oss bättre beslutsunderlag.

Ivar Wenster menade att det lätt blir dragkamp om olika kulturinstitutioner.

– Denna samverkan innebär att vi kan fördela institutionerna på ett rimligare sätt.

Malin Olsson sa att valet inte kommer att påverka det framtida samarbetet mellan regionerna, eftersom de olika regionerna redan idag har olika majoritetsförhållanden och att både majoritet och opposition deltar i samverkansarbetet.

– Finansieringen är den största utmaningen, sa Ingegerd Petersson. Vi behöver mer statliga medel, kulturen har svårt att konkurrera med andra utgiftsposter som vård och omsorg.

Malin Olsson avslutade med att peka på den viktiga kopplingen mellan kultur och regional utveckling.

– Kulturen är en brygga mellan olika politikområden och viktigt för demokratin och yttrandefriheten!

Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *