Tydliggör det regionala ansvaret för kompetensförsörjningen

I en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet den 15 november påtalar Regionsamverkan Sydsverige behovet av att

• Ge de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ett ökat, tydligt mandat och ekonomiska förutsättningar att driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ligger i samklang med arbetsmarknadsutredningen och ger förutsättningar till ett mer kraftfullt regionalt agerande.

• Ta fram en nationell strategi för kompetensförsörjningspolitiken. En stärkt nationell samordnad kompetensförsörjningspolitik och en samverkan mellan Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet skapar tydliga förutsättningar för ett effektivt arbete på regional nivå.

• Fortsätt anordna rundabordssamtal. Vårens dialog kring Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande och reformering av arbetsförmedlingen var uppskattad, men flera viktiga frågor inom kompetensförsörjning kvarstår. En dialog emotses, inte minst vad gäller de viktiga frågorna som berör de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i utredningens kapitel nio, En samlad kompetensförsörjningspolitik.

Regionsamverkan Sydsverige vill understryka vikten och värdet av en konstruktiv dialog, stärkta mandat för regionalt utvecklingsansvariga och en nationellt samordnad kompetensförsörjningspolitik.

Skrivelse Tydliggör det regionala ansvaret för kompetensförsörjning