Sydsverige är helt överens – många synpunkter inför transportinfrastrukturplanering

På regeringens uppdrag har Trafikverket lämnat in ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Regionsamverkan Sydsverige är mån om framtiden och lyfter flera viktiga synpunkter i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet.

-Från Sydsverige vill vi vara tydliga och staka ut det som behövs i inriktningsunderlaget för framtiden. I Regionsamverkan Sydsverige är vi sex regioner som omfattar 25% av Sveriges befolkning och vi är fullständigt överens om detta, slår Sven Sunesson fast.

Spara inte bort, nyinvesteringar behövs också

Sven är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik. Yttrandet från utskottet är långt och innehåller flera viktiga inlägg att beakta. Det råder ingen tvekan om de viktigaste;

  • Stå fast vid genomförande av de investeringar som finns med i den gällande nationella planen. Genomför tidigare fattade beslut, de ska inte sparas bort!
  • Tillåt nya satsningar inom infrastruktur. Större nyinvesteringar måste inrymmas i planen. Det är avgörande för att öka tillgängligheten i transportsystemet. På många ställen i Sydsverige är det redan fullt, vilket hindrar utvecklingen både för kollektivtrafiken och godstrafiken.
  • Utbyggnaden av nya stambanor ska finansieras utanför ramarna för den nationella planen.
  • De regionala anslagen för planerna måste höjas.

Kapacitetsbrist måste åtgärdas

Regionsamverkan Sydsverige anser också att kapacitetsbrister i järnvägsinfrastrukturen behöver fortlöpande åtgärdas i takt med att anspråken på att köra gods- och persontåg ökar. Likaså behövs statlig medfinansiering av offentligt ägda och konkurrensneutrala depåer samt laddinfrastruktur för eldrift måste möjliggöras. Ett tydligt ledarskap och en ansvarsfördelning för elektrifieringen av transportsystemet behöver klargöras, den nyligen tillsatta elektrifieringskommissionen är en god början.

-Rätt infrastruktursatsningar bidrar till tillväxt och arbetsmarknadsförstoring, inte bara i Sydsverige, utan i hela Sverige. Det är angeläget för en hållbar utveckling och det är vi måna om inom Regionsamverkan Sydsverige, säger Sven.

Läs mer

Yttrande Regionsamverkan Sydsverige Trafikverkets inriktningsunderlag 210121 (PDF, 231 KB)
Positionspapper för infrastruktur – En väl utvecklad Sydsvensk infrastruktur gynnar hela Sverige, 2020 (PDF, 5030 kB)