Skrivelse till Trafikverket från Regionsamverkan Sydsverige

Arbetet med den långsiktiga infrastrukturplaneringen är i gång och Regionsamverkan Sydsverige har delgett Trafikverket synpunkter och underlag. I en tjänstemannaskrivelse till Trafikverket lyfter Regionsamverkan Sydsverige bland annat behovet av att

  • Öka ramarna till länsplanerna
  • Höj gränsen för namngivna investeringar i länsplanerna
  • Möjliggör användning av steg 1- och steg 2-åtgärder i de regionala planerna
  • Återinför statsbidrag till spårfordon
  • Möjliggör statsbidrag till depåer och ladd-infrastruktur

Infrastruktur är en av kärnfrågorna för Regionsamverkan Sydsverige. En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktiga i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personer och gods, är även avgörande faktorer för företagens konkurrenskraft.

Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för den kommande planperioden med start 2022. Trafikverket har av regionerna begärt underlag för inriktningsplanering. Som ett komplement till de underlag som skickats in från respektive region, bidrar även Regionsamverkan Sydsverige med underlag, bland annat den nyligen framtagna Systemanalys för Sydsverige 2020.

Skrivelse, begäran från Trafikverket om underlag till inriktningsplan (PDF, 142 kB)