Nytt positionspapper för kollektivtrafik

De kollektiva gränsöverskridande resorna behöver bli fler för att utveckla Sydsverige. Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en hållbar utveckling. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete, studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige.

I det av alla regioner nyligen beslutade och antagna Positionspapper för kollektivtrafik presenterar Regionsamverkan Sydsverige en gemensam målbild för hur tillväxtmotorerna i Sydsverige bättre ska kunna knytas samman med hjälp av kollektivtrafiken. Syftet är att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. Den gemensamma målbilden bör biläggas de ingående regionernas trafikförsörjningsprogram och beaktas i planering och utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur i södra Sverige.

Läs mer i Positionspapper för kollektivtrafik

Restidsmål för de regionöverskridande kollektiva resorna i södra Sverige fram till år 2040.