Ny handlingsplan för kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att nå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och en hållbar utveckling. Kollektivtrafikens strukturbildande funktion i samhällsplaneringen betonas allt oftare. Genom en samplanering av ortsutveckling, bostäder och behovet av resor till arbete, studier och service skapas ett attraktivt Sydsverige.

Det är viktigt att minska restiden mellan Sydsveriges tillväxtmotorer. Realistiska tidtabeller kombinerat med en förstärkt infrastruktur ger möjlighet att leverera restider som är tillförlitliga. Järnvägssystemets kapacitet måste stärkas och pålitligheten säkras så att resenärerna kan känna tillit till tågsystemen som transportmedel. Närheten mellan tillväxtmotorerna förväntas bli allt viktigare för den fortsatta utvecklingen och tillväxten i södra Sverige. Därför behöver vi fortsätta att utveckla och förbättra den storregionala trafiken. Vi vill utveckla kollektivtrafiken utifrån resenärens, trafikeringens och samhällets perspektiv.


Handlingsplan kollektivtrafik – En välutvecklad sydsvensk kollektivtrafik gynnar hela Sverige (PDF, 880 KB)
Denna handlingsplan för kollektivtrafiken antogs av Regionsamverkan Sydsveriges styrelse den 21 maj 2021.