Behåll skattebefrielsen för biodrivmedel

Regionsamverkan Sydsverige har tillskrivit Frans Timmermans¸ EU-kommissionen angående möjligheten för Sverige att undanta fossilfria drivmedel från beskattning.

Kollektivtrafik är en förutsättning för att uppnå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en föregångare i övergången till fossilbränslefria drivmedel och är därför ett bra miljöval. Låt oss fortsätta med detta viktiga arbete. En stor del av kollektivtrafiken i de Sydsvenska regionerna använder biodiesel, t.ex. HVO och RME, för att minska koldioxidutsläppen. Genom vårt arbete med omvandlingen av kollektivtrafikens bränsleförbrukning har vi kommit långt med att förverkliga EU: s ambition för en oberoende transportsektor för fossila bränslen. Flera regioner har idag helt avvecklat fossila bränslen från kollektivtrafiken. Vi är fast beslutna att gå utöver Sveriges och EU: s klimatmål och kollektivtrafik är en nyckel för att lyckas med detta.

Europeiska kommissionen granskar för närvarande statsstödsreglerna. Om kommissionen beslutar att förlänga de befintliga reglerna måste de nuvarande skatteundantagen för rena biodrivmedel också förlängas. Om skattebefrielsen inte utvidgas riskerar rena biodrivmedel att bli så dyra att marknaden för dessa försvinner. Effekten blir en kraftig prishöjning på bussresor eller i värsta fall kraftiga ökningar av växthusgasutsläppen. Lägg till detta de stora investeringarna som görs i regionerna i bioraffinaderier för förnybara bränslen och effektiva cirkulära livsmedelssystem. Dessa investeringar visar vägen in i en koldioxidsnål framtid men de riskerar nu att gå om intet. Vi vädjar därför till kommissionen att behålla den nuvarande skattebefrielsen tills riktlinjerna för statsstöd har reviderats.

Läs skrivelsen (PDF, 164 kB)