Angående nya stambanor för höghastighetståg

Regionsamverkan Sydsverige har skickat ett yttrande avseende nya stambanor för höghastighetståg. Detta efter att Trafikverket i början av november bjudit in till en hearing med syftet att delge kunskap om utredningsuppdraget från regeringen och efterfrågat synpunkter.

Som utgångspunkt för planering och utbyggnad av nya stambanor anser Regionsamverkan Sydsverige att:
• de nya stambanorna byggs ut så snabbt som möjligt då de stora nyttorna erhålls först när hela systemet är i funktion.
• utbyggnaden av nya stambanor finansieras utanför ramarna för den nationella planen och påbörjas utifrån storstäderna, där kapacitetsbristerna är störst redan idag.
• de nya stambanornas utbyggnad sker samtidigt med förbättringar av de anslutande banorna för att öka nationell och regional tillgänglighet inom en större geografi.
• de behöver angöra centralt i orter för att få till ett sammanhållet trafiksystem samt bidra till regional utveckling.
• de nya stambanorna ska långsiktigt och förutsägbart kunna trafikeras med snabba regionaltåg.

Regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige ser framför sig fortsatt stora satsningar på utökad regional och lokal tågtrafik i syfte att uppnå gemensamma mål kring samhällsutveckling, hållbara transporter och klimatanpassning.

Regionsamverkan Sydsveriges yttrande regeringsuppdraget nya stambanor (PDF, 219 Kb)