Sydsveriges sex regioner utvecklar tillsammans området audiovisuell produktion för ett stärkt varumärke och en gemensam identitet

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022 fastställdes en strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. Det sydsvenska samarbetet syftar till att utveckla Sydsveriges position och ska bidra till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges synlighet nationellt Läs mer…

Innovativa och effektiva infrastrukturåtgärder

För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Till exempel finns inte dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att Läs mer…