Webbinarium kring enkla åtgärder för utveckling av resande och kapacitet i den regionala tågtrafiken

Inom samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige finns höga ambitioner om att förbättra och utveckla den regionala tågtrafiken som en del i att stärka regional utveckling inom Södra Sverige. För att realisera de ambitioner och mål som finns för persontågstrafikens utveckling kan Läs mer…

Utveckling av den nationella och internationella tillgängligheten, den regionala tågtrafiken samt konkurrensmässiga och hållbara godstransporter

Regionerna i Sydsverige har lämnat ett gemensamt remissyttrande till regeringen som svar på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. I remissyttrandet, som utgår från det nyligen antagna positionspapperet för infrastruktur, framhålls utvecklingen av den nationella och internationella tillgängligheten som Läs mer…

Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun

Regionsamverkan Sydsverige har lämnat ett gemensamt remissyttrande på kultursamverkansutredningen (SOU 2023:58). Yttrandet är i huvudsak positivt till utredningens ambitioner men inte dess förslag. Utredningens förslag innebär sämre förutsättningar för kultur i hela landet, ökad administration och ökad komplexitet. Samverkan är Läs mer…

Möte med riksdagens kulturutskott i samtal om kultursamverkan

Regionsamverkan Sydsverige träffade den 23/11, tillsammans med Västra Götalandsregionen, riksdagens kulturutskott för att förmedla regionernas synpunkter på utredningen av kultursamverkansmodellen (Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58). Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället Läs mer…

Funktionalitet och gränsöverskridande samband

Regionsamverkan Sydsverige har presenterat resultat och slutsatser från en storregional analys av funktionalitet och gränsöverskridande samband i södra Sverige.  I analysen ingår bland annat utvecklingen av pendling, arbetsmarknadsregioner, befolknings- och näringslivsstruktur samt hur detta påverkar och formar tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna Läs mer…