Så kan södra Sverige knytas samman och stärkas!

Den 27 april arrangerade riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) ett seminarium i riksdagen där Regionsamverkan Sydsverige presenterade sina gemensamt förankrade prioriteringar i infrastrukturen, som ett inspel inför kommande nationella infrastrukturplan för 2018–29. Syftet är att styra mot de investeringar som ger störst samhällsekonomisk nytta. Utgångspunkten är att Sydsveriges utveckling är viktig för hela Sverige. På seminariet kommenterade representanter från näringslivet hur investeringarna kan få positiva effekter för godstrafik och arbetspendling i Sydsverige.

Christina Mattisson, ordförande för Regionsamverkan Sydsveriges infrastrukturutskott, sammanfattade i sitt anförande behoven och de prioriteringar som regionerna står enade bakom i sitt nyligen undertecknade gemensamma positionspapper: interregional tillgänglighet, ett sammanknutet Sydsverige samt konkurrensmässiga och hållbara godstransporter.

– Sydsverige är en bra bit av Sverige, växer snabbt och är porten mot Europa. Det som krävs nu är mer av gränsöverskridande arbete, både regionalt och internationellt. Att södra Sverige knyts samman och stärks är avgörande för företagen och stärker tillväxten i hela landet.

”IKEA är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur”

IKEA:s personalchef Ulrika Rosling

För IKEA:s personalchef Ulrika Rosling var det debut i riksdagssammanhang. Hon berättade om hur stort IKEA är i Älmhult, varifrån arbetet med hela företagets sortiment leds. IKEA Älmhult är även ett globalt centrum för distribution av IKEAS produkter och har växt med 1 000 medarbetare de fem senaste åren. Det gör IKEA Älmhult till en viktig arbetsgivare för södra Sverige, exempelvis är de en av Malmös största privata arbetsgivare. Därför drabbar Södra stambanans ständiga driftsstörningar företaget hårt. Förseningar och inställda tåg gör det svårt för IKEA:s anställda att ta sig till jobbet i tid. Problemen med pendlingen gör det även svårare för företaget att rekrytera fler medarbetare.

– IKEA är helt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Därför är vi mycket glada att utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Hässleholm är beslutad. Samtidigt är det viktigt att utbyggnaden startar så snart det bara går. Lika viktigt är att trafikhuvudmän och operatörer redan nu hittar sätt att förbättra situationen för IKEA:s befintliga pendlare, sade Ulrika Rosling, People Manager på IKEA Range & Supply.

Green Cargos marknads- och kommunikationsdirektör Sohana Josefsson betonade att hon anser att södra Sverige både är extremt viktigt och känsligt – då Sverige har en väg in och en väg ut, Öresundsbron. Hon menar att detta är ett problem, att kapaciteten har nått sin gräns och att vi därför gemensamt behöver ha en bättre dialog med Danmark för att undvika störningar.

Seminariets ena värd, Rikard Larsson (S), berömde Sohana för att hon inte bara talade för Green Cargos sak utan tydligt visade breda problem och nyttor, det vill säga varför det ligger i allas intresse att social och ekonomisk hållbarhet för infrastrukturen i södra Sverige upprätthålls.

– Vi behöver konkurrensneutralitet mellan olika transportslag. Statistik visar att de senaste åren har godsjärnväg minskat marknadsandelar till biltransporter då järnvägens konkurrenskraft har försämrats genom ökade kostnader för bland annat banavgifter.  Om vi ska ha en chans att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2030 är tåg en stor del av lösningen, förklarade Sohana Josefsson.

Lena Ek, ordförande för Sveriges största skogsägarförening, Södra, informerade om skogsbranschen och Södras övergripande hållbarhetsmål kopplat till fossilfrihet, skogstillväxt samt hälsa och arbetsmiljö. Södra är en av Sveriges största transportköpare och ligger i framkant i efterfrågan av fossilfria drivmedel, långt före övriga Sverige. Ek förklarade, ur ett klimatperspektiv, varför det behövs fler vägar som klarar tunga lastbilar. I dag klarar endast 8 procent av Sveriges vägnät detta, och problemet förvärras av att det ofta rör sig ofta om korta och osammanhängande vägsträckningar.

– Södra skogsägarna och våra 50 000 familjeskogsbrukare har framgångsrikt tagit sitt ansvar på miljöområdet, sade Lena Ek. Södra kan fortsätta gå före och leda utvecklingen, men vi behöver hjälp. Det krävs god infrastruktur, nya biodrivmedel och energieffektiviseringar i transportsektorn för att Sverige ska nå målet om fossilfria transporter.

– Ur ett Kalmar läns perspektiv är järnvägarna otroligt viktiga, både för våra persontransporter men även för möjlighet att miljövänligt och klimatsmart frakta gods, sa Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län. I dag är det allt för trångt på spåren och våra företag kan inte nyttja järnvägen på det sätt som de skulle vilja, vilket dessvärre på sikt leder till minskad utvecklingskraft i regionen. Vägnätet för 74-tons lastbilar blir därför ett avgörande inspel för verksamheter belägna i vårt län. Men kapacitetsbristen på järnvägarna måste lösas!

Viktigt att bygga bort återstående flaskhalsar längs Västkustbanan

Dag Hultefors (M), ordförande för regionstyrelsens tillväxtutskott och regionråd i Region Halland, talade om att Halland växer fort och att infrastrukturen är viktig för kompetensförsörjning, integration och bostadsbyggande, samt att områdena hänger ihop och att infrastrukturen är det som måste binda ihop dessa områden.

– Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet i Halland som bidrar till arbetsmarknadsförstoring och näringslivets tillväxt, fortsatte Dag. Därför är det viktigt att regeringen nu prioriterar att bygga bort återstående flaskhalsar längs Västkustbanan så att den når sin fulla kapacitet, som vi väntat så länge på. I Halland är flaskhalsarna Halmstad C och nuvarande enkelspår mellan Varberg Hamra.

– Precis som järnvägen löper över regiongränser måste vårt arbete med infrastrukturfrågor vara gränsöverskridande, sade Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne. Ett exempel på detta är Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg, som fortfarande inte har fått dubbelspår trots att riksdagen beslutade om det för 25 år sedan. Med ett utbyggt dubbelspår från Ängelholm till Helsingborg C kan man tredubbla antalet tåg per timme. Ett annat exempel är fyrspår Lund-Hässleholm, som inte bara gynnar Skåne utan stora delar av södra Sverige. Södra stambanan mellan Lund-Hässleholm är en flaskhals för en stor del av trafiken mellan Malmö och Stockholm. Det brådskar att Trafikverket får spaden i marken, fortsatte Mätta Ivarsson.

Anna Fransson (S), ordförande regionstyrelsen, Region Kronoberg, talade om att vi inte får glömma de små vägarna för timmergods och att vi även behöver satsa på att utveckla vägnätet.

– Att utveckla järnvägsnätet för persontransporter är viktigt för att knyta samman Sydsverige. Men, vi måste också nämna att arbete för drift och underhåll av vägnätet måste också fortsatt prioriteras. För Kronoberg, men även i våra samtliga sydsvenska län, är skogsindustrin av stor betydelse dels för export och dels för sysselsättning. Verksamheter som inte alltid ligger i närheten av järnvägen. Därför måste det i fortsättningen ges prioriteringar till vägar och då inte enbart de större vägarna. Vi behöver alltså underhållsmedel för att förbättra det mindre vägnätet för att vi kunna få ut timmer och andra exportvaror till järnvägar och hamnar.

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge, talade om vikten av gränsöverskridande samarbete och behovet av att knyta ihop transportkorridorerna över Östersjön. Det finns en väg in i Sverige söderifrån just nu, men möjlighet för fler.

– När det gäller godstransporter är den största Sydostlänken, vilket är en nyckelinvestering, som skulle skapa en helt ny systemlösning för godstransporter i sydostlig riktning.

– Jag tycker det är viktigt med satsningar på järnvägen, menade Carina Ödebrink, regionstyrelsens 2:e vice ordförande i Region Jönköpings län. Sverigeförhandlingen och satsningen på höghastighetsjärnväg är vår tids största samhällsbyggnadsprojekt. Det är även viktigt att påpeka att det inte bara är vi som vinner på satsningen utan att vi måste tänka större och mer gränsöverskridande än så. Det gynnar Jönköpings län men även hela Södra Sverige.

Harald Hjalmarsson (M), vice ordförande, Regionförbundet i Kalmar län, talade också om att allt hänger ihop och att infrastrukturen måste vara gränsöverskridande. Han betonade kapacitet och tillgänglighet samt berörde vikten av kustjärnvägen och att den behöver rustas upp.

Nu tas arbetet vidare i riksdagen

Seminariets värdar, riksdagsledamöterna Rikard Larsson (S) och Anders Åkesson (C)

Riksdagsseminariets värdar Anders Åkesson (C) och Rikard Larsson (S) avrundade seminariet. De uttalade sig positivt om att södra Sverige satt sig ner och gemensamt talat ihop sig kring prioriteringar i infrastrukturen. Det visar på en gemensam handlingsvilja. Värdarna såg seminariet som ett bra och tydligt underlag för dem att ta med sig i vidare infrastrukturdiskussioner i trafikutskottet.