Regionsamverkan Sydsveriges remissvar på ”Myndighetsgemensam indelning- samverkan på regional nivå”

I slutet av mars 2018 skickade regeringskansliet indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning-samverkan på regional nivå” på remiss. I den föreslogs bland annat att tio av statens myndigheter bör samlas i de sex sjukvårdsregionerna för att ge bättre likabehandling och enhetlighet till medborgarna. Det föreslås även att samtliga landsting ska byta namn till regioner. Dock förtydligar staten att det handlar om länsindelade regioner och att varje regions namn ska efterföljas av län.

Regionsamverkan Sydsverige ställer sig överlag positiva till förslagen men lämnar synpunkter angående regionernas beteckning där vi menar att begreppet ”län” kan förvirra i de fall regionerna har namn efter en geografisk yta, till exempel Skåne och Halland. Men i de regioner som har namn efter en stad ska regionerna ges möjlighet att lägga till begreppet län efter stadens namn.

Gällande den myndighetsgemensamma indelningen delar Regionsamverkan Sydsverige kommitténs syn på en samordnad regional indelning av de tio statliga myndigheterna. Dock lämnar vi förslag på fler myndigheter såsom IVO, försäkringskassan och skolverket, vilka också skulle passa i denna indelning.

Remissvar på Myndighetsgemensam indelning-samverkan på regional nivå