Christina Mattisson om Regionsamverkan Sydsverige

Varför behövs ett samarbete mellan de sex regionerna i Södra Sverige
– Ett bredare samarbete gör det möjligt att hantera utmaningar och genomföra större gemensamma satsningar inom exempelvis infrastruktur och kollektivtrafik. Dessutom krävs djupare samarbete för att klara en allt mer specialiserad och resurskrävande hälso- och sjukvård. Ett samarbete stärker också Sydsveriges röst gentemot staten och EU.

Vilka frågor är viktigast att samarbeta konkret kring?
– Gemensamma insatser för att förbättra Sydsveriges infrastruktur, taxor och betalsystem för kollektivtrafiken. Resenärerna ska inte känna av regiongränserna. Gemensamma satsningar inom kultur och givetvis samarbete inom hälso- och sjukvården.

Vad är mervärdet med samverkan för medborgarna?
– Förhoppningarna är att medborgarna ska se att vi genom samverkan blir starkare och kan lösa utmaningar effektivare än var och en för sig själv. Målet är att skapa en grund för ökad tillväxt och en långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige.

Vad har du mer för förväntningar på samarbetet?
– Jag hoppas att vi ska bli en tydligare och starkare röst mot staten som gör att vi exempelvis kan få till stånd nödvändiga satsningar på infrastrukturen i Sydsverige. Bra infrastruktur och goda kommunikationer är en grundförutsättning för hela samhällets utveckling. Ett enat Sydsverige stärker vår position och bidrar till hela Sverige utveckling.