Infrastruktur

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget med en systemanalys påbörjats. Verksamheten utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de regionala och kommunala utvecklingsinsatserna.

Inom infrastrukturområdet, togs år 2015 ett gemensamt underlag fram i form av en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 2018-2029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för arbetet.

Infrastrukturutskottet:
Christina Mattisson, (S), Region Blekinge, ordförande
Lennart Förberg, (M), Region Blekinge
Ulf Nilsson, (S), Regionförbundet i Kalmar län
Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Dag Hultefors (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Jeanette Söderström (S), Region Jönköpings län
Mätta Ivarsson (MP), Region Skåne
Urban Widmark (M), Region Skåne
(2018)

Kontakt arbetsgrupp:
Martin Risberg
Peter Hermansson, Region Blekinge
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län
Per Hansson, Region Kronoberg
Arne Ingemansson, Region Halland
Emil Hesse, Region Jönköpings län


Ladda ner dokumenten här:
Positionspapper Sydsveriges infrastruktur
Förberedelse inför åtgärdsplanering 2018-2029

För minnesanteckningar tryck här.