Infrastruktur

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Malmö C. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Synkronisera infrastrukturplaneringen i Sydsverige. Arbetet ska bygga på det gemensamma arbete som gjorts under 2013-2015 där uppdraget med en systemanalys påbörjats. Verksamheten utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de regionala och kommunala utvecklingsinsatserna.

Inom infrastrukturområdet, togs år 2015 ett gemensamt underlag fram i form av en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 2018-2029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för arbetet.

Infrastrukturutskottet:
Christina Mattisson, Ordförande
Lennart Förberg
Ulf Nilsson
Robert Olesen
Suzanne Frank
Dag Hultefors
Per Stané Persson
Rune Backlund
Jeanette Söderström
Thomas Hansson
Urban Widmark
Harald Hjalmarsson
(2016)

Kontakt arbetsgrupp:
Martin Risberg
Peter Hermansson
Lina Andersdotter
Per Hansson
Arne Ingemansson
Emil Hesse


Ladda ner dokumenten här:
Positionspapper Sydsveriges infrastruktur
Förberedelse inför åtgärdsplanering 2018-2029

För minnesanteckningar tryck här.