Om Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är en överenskommelse för att nå syftet att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige prioriterar under 2018 följande uppdrag:
A. försöksverksamhet med genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning
B. beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029
C. insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, överbrygga administrativa gränser och samverka
E. kommunikation kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad
F. prioritering av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för 2018 med utblickar för 2019 och 2020